بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در رأس ساعت 00 : 15 روز یکشنبه مورخ  1399/04/22 در

محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه  :

1 – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2 – طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1398 و بودجه سال 1399

3 – طرح و تصویب درخواست تعدادی از همکاران شاغل و بازنشسته وزارت کشور جهت مشارکت در پروژه های در دست اقدام تعاونی

4 – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج تعدادی از اعضای شرکت تعاونی طبق ماده 13 قانون بخش تعاون

تذکر :

1 – در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک

نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید

نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

2 – این مجمع در نوبت اول با حضور ( نصف + 1 ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد .

                                                                                                                                                                                                           هیئت مدیره

 

 

پسندیدم(4)نپسندیدم(0)