بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در رأس ساعت ۰۰ : ۱۵ روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در

محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه  :

۱ – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۲ – طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ و بودجه سال ۱۳۹۹

۳ – طرح و تصویب درخواست تعدادی از همکاران شاغل و بازنشسته وزارت کشور جهت مشارکت در پروژه های در دست اقدام تعاونی

۴ – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج تعدادی از اعضای شرکت تعاونی طبق ماده ۱۳ قانون بخش تعاون

تذکر :

۱ – در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک

نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید

نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

۲ – این مجمع در نوبت اول با حضور ( نصف + ۱ ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد .

                                                                                                                                                                                                           هیئت مدیره