آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول )
شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ در نشانی خ فاطمی ، وزارت کشور، سالن الغدیر برگزار می گردد.
تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل هم زمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد زمان بررسی و تأیید وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور(۳/ ۲) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد. و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی.
هیئت مدیره