شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی و عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این شرکت که راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور برگزار می شود حضور به هم رسانند.

تذکر : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار باهیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور ( نصف + ۱ ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد. و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

  ۱- طرح و اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت (تمدید مدت فعالیت تعاونی)

                                                                                   

                                                                                                               هیئت مدیره