بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) که راًس ساعت ۰۰ : ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل سالن اجتماعات وزارت کشور واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید نمایندگی تام الاختیار با احدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی و نماینده مورد نظر به صورت همزمان می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی به نشانی: میدان فاطمی اول خیابان جویبار، پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴ حضور یافته و تبادل وکالت انجام دهند.

تذکر۲ : این مجمع در نوبت دوم با حضور (نصف+۱) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

* طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت تعاونی

                                                                                               

                                                                                                    هیئت مدیره