آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم )
شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور
باتوجه به عدم رسمیت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۸ بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این شرکت که روز سه شنبه مورخه۹۴/۰۴/۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل سالن ۶۰۰ نفری(غدیر) وزارت کشورواقع درخیابان فاطمی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل هم زمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد زمان بررسی و تأیید وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

دستور جلسه :
۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی.
تذکر:این مجمع با حضور (نصف +۱)کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

هیئت مدیره