( ۱۳۹۴/۵/۶ سه شنبه)

 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت سوم )
شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور
به آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت پیدا نکرد. لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت۱۵:۰۰ روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ در محل سالن الغدیر ،  واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور برگزار می شود حضور بهم رسانند.
تذکر : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی  تام الاختیار باهیئت مدیره تعاونی خواهد بود .
اضافه می شود مجمع عمومی نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر است.
دستور جلسه :
۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی.                                                                                                             
                                                                                                                 هیئت مدیره