بسمه تعالی

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که اقدام به تسویه حساب نموده اند، بدینوسیله نتایج انتخاب واحد مرحله دوم برج ۱۰۹ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه شماره ۵۶ جزو رتبه های واجد شرایط انتخاب واحد قرار گرفته وفرمهای مربوطه را تکمیل وبه دفتر تعاونی تحویل داده اند به شرح پیوست منتشر می گردد.

خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد مشروح ذیل اقدام نموده و مدیران شرکت را همچون گذشته جهت نیل به اهداف تعاونی یاری فرمائید تا ان شاالله عملیات نازک کاری وتکمیل و تحویل واحدها بر اساس برنامه پیش بینی شده در اسرع وقت آغاز و محقق گردد.

۱-اعضای محترمی که در مرحله دوم به آنها واحد اختصاص یافته تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ فرصت دارند، مبالغ معین شده را واریز و فیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

۲- آن دسته از اعضای محترمی که طبق اطلاعیه ۵۶ به آنها واحد تخصیص یافته و تا کنون اقدام به تسویه حساب ننموده اند، با توجه به درخواست مکرر اعضاء و تصویب هیئت مدیره تا پایان ماه جاری(۱۳۹۴/۰۹/۳۰) به عنوان آخرین فرصت با اعمال جریمه قانونی از تاریخ انتشار اطلاعیه مذکور، بر اساس فرمول مصوب مجمع عمومی( ۲۰۰۰/(تعداد روزهای تاخیر*مبلغ بدهی)) ، فرصت دارند تسویه حساب کامل نمایند، بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاءقطعیت می یابد ودر صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد تخصیصی به فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به افراد ذخیره با انجام تکمیل ظرفیت انتخاب واحد نوبت سوم تخصیص داده خواهد شد.

ضمناً به اطلاع میرساند، مقدمات شروع عملیات نازک کاری برای برج ۱۰۹ فراهم گردیده، که به زودی آغاز و اطلاع رسانی خواهدشد.

با تشکر

ابوالفضل آسیابی

مدیر عامل

پیوست:نتایج انتخاب واحد مرحله دوم