بسمه تعالی

با عرض سلام و احترام خدمت اعضاء و سهامداران محترم  واحدهای برج ۱۰۹ ، به آگاهی می رساند با توجه به اینکه بیش از دو سال از تحویل و بهره برداری واحدهای مسکونی برج ۱۰۹

می گذرد و بدلیل  عدم وجود اسناد مثبته در زمان ساخت ، امکان اخذ وام مهیا نگردید و تأمین این بخش از هزینه های پیش بینی شده جهت ساخت و تکمیل واحدهای برج مذکور به تعاونی تحمیل

، و از منابع غیر از پرداختی های اعضاء آن برج تامین شده است .

لذا با عنایت به ضرورت بازگشت سریع مبالغ هزینه شده به حساب تعاونی بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷  هیئت مدیره ، مالکین واحد های برج ۱۰۹ مکلف هستند نسبت به تسویه حساب

قطعی مبلغ وام  پیش بینی شده  (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)  به همراه ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ریال  باقی مانده از هزینه های  انشعابات برق ( برق واحدها و مشاعات ) و ساخت پست برق را مجموعاً به مبلغ

۳۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پرداخت و تسویه نمایند.

بدیهی است پس از انقضای این مهلت ، جریمه تأخیر به مبلغ بدهی از تاریخ تحویل واحد تا زمان تسویه حساب اعمال و با بدهکاران طبق ضوابط مصرح در اساسنامه ، مصوبات مجمع عمومی و هیأت

مدیره رفتار خواهد شد.

در پایان از اعضاء خوش حساب و متعهد که تاکنون مبلغ وام مذکور را پرداخت و تسویه کرده اند تشکر نموده و از بقیه عزیزان نیز تقاضا داریم به منظور کمک به پیشبرد اهداف تعاونی در مهلت مقرر

اقدام عاجل در این خصوص بعمل آورند.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     با تشکر

                                                                                                                                     ابوالفضل آسیابی

                                                                                                                                                                                                                                        مدیرعامل