بسمه تعالی

 

اطلاعیه مهم شماره ۷۶ مختص اعضای بدهکار در خوشه های چهارگانه

با عرض سلام و ادب خدمت اعضا و سهامداران محترم ، به آگاهی می­رساند بر اساس بند ۵ مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ که اشعار می­دارد؛ پس از تایید مصوبات مجمع سالیانه در اداره کل تعاون و ثبت آن در اداره ثبت شرکت­ها محاسبه جرایم تاخیر آن دسته از اعضاء و سهامدارانی که تاکنون نسبت به تسویه حساب بدهی خود  اقدام ننموده­اند به شرح ذیل تغییر خواهد یافت.

“پس از کسر میزان متراژ زمین (با توجه به متراژ تعیین شده هر خوشه برای عضو)که بهای آن بر مبنای هر مترمربع قیمت تمام شده (۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال) محاسبه شده است، الباقی متراژ زمین در خوشه تخصیص یافته برای هر سهامدار بر اساس هر مترمربع ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه و اخذ می­ گردد.”

به طور مثال اگر واریزی عضو در خوشه چهار ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (عضو مشارکتی ) یا۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال  (عضو اصلی) باشد، ۷ مترمربع از ۲۷ مترمربع قدرالسهم هر فرد از آن تسویه شده تلقی و الباقی ، یعنی ۲۰متر مربع به قیمت هر متر مربع ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ، محاسبه و مبلغ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد.

=۷(متراژ بدست آمده نسبت به مبلغ واریزی)

۲۰(متراژ باقی­مانده زمین)=۷(متراژ بدست آمده نسبت به مبلغ واریزی)-۲۷(سرانه زمین برای خوشه ۴)

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (جریمه)=۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (قیمت هر مترمربع)*۲۰(متراژ باقی­مانده زمین)

لذا اعضا و سهامداران مشمول تا زمان ثبت مصوبه در اداره ثبت شرکت­ها (حدود دو هفته از زمان انتشار اطلاعیه ) فرصت دارند نسبت به تسویه حساب بدهی خود با فرمول قبلی (طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ اطلاعیه شماره ۷۱) اقدام نمایند. در غیر اینصورت دو ماه فرصت خواهند داشت بر اساس فرمول فوق الذکر نسبت به تسویه حساب اقدام کنند، پس از اتمام مهلت مقرر،  هیات مدیره اختیار دارد مبلغ واریز عضو بدهکار را عودت و از عضویت خارج نماید.

 

                                                                                                                                              با تشکر

                                                                                                                                      ابوالفضل آسیابی

                                                                                                                                           مدیرعامل