بسمه تعالی

تراز و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور  ، جهت استحضار و بهره برداری اعضاء و سهامداران محترم

 

صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸