گزارش پیشرفت فیزیکی ۱۰ بلوک پروژه سیمرغ تا پایان اردیبهشت ماه
براساس وعده های داده شده قبلی ، از این پس در پایان هر ماه روند پیشرفت پروژه براساس گزارش های دریافتی از دستگاه نظارت و پیمانکار رصد و در سایت تعاونی منتشر می گردد. از آنجا که برای کلیه مراحل اجرای عملیات اسکلت ۱۰ بلوک ، برنامه زمان بندی توسط پیمانکار تهیه گردیده است ، میزان پیشرفت در هر پروژه از طریق مقایسه میزان فعالیت پیش بینی شده و مقدار عملیات انجام شده محاسبه می گردد. جدول و نمودار ذیل نتیجه این مقایسه را در ماه اردیبهشت نشان می دهد.