منو
تازه های سایت
اخبار و رویداد ها
تکنولوژی تونل

فناوری تونل قالب در صنعت ساختمان، یکى از روش هاى نوین مورد استفاده براى اجراى ساختمان ها با سیستم دیوار باربر و سقف بتنى است. از آن جا که اجراى قالب بندى سقف و دیوار به صورت سلولى و هم زمان انجام مى شود به نام تونلى مرسوم است. در سیستم اجراى تونلى، دیوارها و سقف هاى بتن مسلح به صورت هم زمان، مسلح (آرماتوربندى یا استفاده از شبکه مش فلزی) قالب بندى و بتن ریزى مى شوند. این روش، ضمن افزایش سرعت و کیفیت اجرا، عملکرد سازه ای و رفتار لرزه ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگى اعضا و اتصالات آنها به نحو چشمگیرى افزایش می دهد.قالب های مورد استفاده، به اندازه تقریبى ابعاد فضاها هستند. برای قالب بندى یا قالب بردارى، نیاز به تبدیل آن ها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج مى شوند. خروج قالب هاى تونلى، پس از بتن ریزى دیوار و سقف و گیرش اولیه بتن، با فاصله دادن قالب ها از جداره اى بتن ریزى شده ) قالب بردارى (و با حرکت افقى روى چرخ یا غلتک صورت مى گیرد. جدارهایى که با استفاده از این روش اجرا مى شوند جدارهای اصلى داخلی و بعضی جدارهای خارجی )جانبى ( هستند.سازه ساختمان هاى اجراشده با سیستم تونلى، سازه ای نسبتاً شناخته شده است و. تجربه زلزله هاى گذشته بویژه در کشور ترکیه ، مقاومت مناسب سازه این ساختمان ها را در مقابل زلزله نشان داده است. 
با انجام مدیریت صحیح در اجرا و با استفاده از فناورى هاى روز و به کارگیرى فناورى در تسریع گیرش و افزایش مقاومت بتن، مى توان سرعت اجرا را به طور چشمگیرى افزایش داد.در ساختمان هاى اجرا شده به روش تونلى، ابتدا آرماتوربندى و تعبیه مسیرهاى تاسیسات مکانیکى و برقى در دیوارها انجام مى شود و هم زمان با این اقدامات، قالب بندى بازشوهاى مورد نیاز براى تأسیسات و در و پنجره اجرا مى شود. قالب هاى دو طرف دیوار را به صورت پشت به پشت، قالب بندى مى کنند و با قرار گرفتن قالب هاى متوالى در کنار هم، بدون قالب واسط سقفى یا همراه با آن،مجموعه قالب هاى دیوار و سقف را تشکیل مى دهند. 
در مرحله بعد، آرماتوربندى سقف و جاگذارى مسیرهاى برق انجام مى شود و قالب هایى براى خالى ماندن محل داکت ها و دیگر حفره هاى لازم در سقف نصب مى شود. در ادامه، بتن ریزى سقف ها و دیوار ها به صورت یکپارچه و در یک مرحله انجام مى شود. اجراى جدارهاى بتنى پرداخت شده، نیاز به نازک کارى بر روى سطوح آن ها را برطرف مى کند.                                                                                                                  

خانه | بازگشت |
MG2 (mg2)


Powered By Sigma ITID.