پسندیدم(۲۶)نپسندیدم(۱۶)

بله

پسندیدم(۱۶)نپسندیدم(۱۱)
پسندیدم(۲۳)نپسندیدم(۳۷)