پسندیدم(۲۸)نپسندیدم(۱۶)

بله

پسندیدم(۱۷)نپسندیدم(۱۱)
پسندیدم(۲۳)نپسندیدم(۳۷)