پسندیدم(۲۶)نپسندیدم(۱۵)

بله

پسندیدم(۱۶)نپسندیدم(۱۱)
پسندیدم(۲۳)نپسندیدم(۳۷)