پسندیدم(32)نپسندیدم(23)

بله

پسندیدم(19)نپسندیدم(12)
پسندیدم(23)نپسندیدم(41)