وزارت تعاون
 اداره کل تعاون استان تهران
 اندیشه سرای تعاون
 صندوق تعاون کشور
 وزارت کشور
 وزارت مسکن و شهرسازی
 بانک مسکن
 مدیرپیمان پروژه سیمرغ اسلام شهر