توضيحات پروژه

واحد تکمیل شده برج ۱۰۹

برج ۱۰۹

انشعاب گاز برج ۱۰۹

انشعاب آب برج ۱۰۹

محوطه سازی برج ۱۰۹

محوطه سازی برج ۱۰۹

انشعاب گاز برج ۱۰۹

برج ۱۰۲-۱۰۴-۱۱۱

مطالح برج ۱۰۲-۱۰۴-۱۱۱

برج ۱۰۲-۱۰۴-۱۱۱

پسندیدم(۷)نپسندیدم(۲)