Project Description

✅ گزارش اجرایی برج ۱۰۲

+ دیوارچینی و سیمانکاری دور اگزاست فن های پشت بام انجام شد

+ دیوارچینی و سیمانکاری داخل اتاق برق پشت بام انجام شد

+ بتن ریزی کف کریدورهای طبقات منفی انجام شد

+ سکوی جلوی برج و رمپ ویلچری درحال اجراست

+ سکوی نشیمن و بازی کودکان در محوطه ۱۰۲ درحال اجراست

اجرای رمپ و سکو

✅ گزارش اجرایی برج ۱۰۴

+ کنافکاری داخل واحدها به اتمام رسیده و کریدورها تا طبقه اول انجام شده

+ نقاشی تا طبقه سوم انجام شده و ۷۰درصد طبقات دوم، اول و همکف انجام شده

+ اجرای کابینت در کل طبقات انجام شده و درحال رگلاژ و تحویل نهایی میباشد

+ برقکاری تا طبقه ۶ درحال اجراست (نصب کلید و پریز)

+ نصب درب های اتاق خواب تا طبقه ۱۲ انجام شد (از محل درب های موجود در انبار)

+ درب سرویس بهداشتی و حمام ها در حال نصب میباشند

+ نصب زنت در کل واحدها انجام شد

+ اندازه گیری درب بالکن ها توسط آقای شریف زاده انجام شد و ساخت درها شروع شده است

+ سیمانکاری چاه آسانسور انجام شد و نظافت ریل ها درحال اجراست

+ دربهای ضدسرقت ورودی واحدها تا طبقه ۸ نصب شده و مابقی طبقات درحال اجراست

+ عایق کاری کانال اگزاست شرقی درحال اجراست

+ دیوارچینی کانال اگزاست غربی درحال اجراست

+ دیوارچینی کنار رمپ ورودی پارکینگ درحال اجراست