گزارش تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

به روز رسانی نقشه ها بر اساس آئین نامه های جدید ۸۰%
عقد قرارداد با پیمانکار اسکلت ۱۰۰%
انجام آزمایشات ژئوتکنیک ۹۰%

برج ۱۰۲ به اعضای تعاونی مسکن تحویل قطعی داده شده است و بیش از ۷۰% ساکن شده اند.

تجهیز کارگاه ۱۰۰%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح ۱۰۰%
عملیات اجرای فونداسیون ۱۰۰%
اجرای سقف و اسکلت ۱۰۰%
نازک کاری شامل سفیدکاری و نقاشی ۱۰۰%
نازک کاری شامل نصبیات مکانیکی ۹۵%
نازک کاری شامل نصبیات الکتریکی ۹۵%
به روز رسانی نقشه ها بر اساس آئین نامه های جدید ۸۰%
عقد قرارداد با پیمانکار اسکلت ۱۰۰%
انجام آزمایشات ژئوتکنیک ۹۰%
تجهیز کارگاه ۱۰۰%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح ۱۰۰%
عملیات اجرای فونداسیون ۱۰۰%
اجرای سقف و اسکلت ۱۰۰%
نازک کاری شامل سفیدکاری و نقاشی ۱۰۰%
نازک کاری شامل نصبیات مکانیکی ۹۰%
نازک کاری شامل نصبیات الکتریکی ۷۰%
تجهیز کارگاه ۷۵%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح ۷۵%
عملیات اجرای فونداسیون ۰%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم ۰%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم ۰%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم ۰%
به روز رسانی نقشه ها بر اساس آئین نامه های جدید ۸۰%
عقد قرارداد با پیمانکار اسکلت ۱۰۰%
انجام آزمایشات ژئوتکنیک ۹۰%
تجهیز کارگاه ۷۵%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح ۹۰%
عملیات اجرای فونداسیون ۰%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم ۰%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم ۰%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم ۰%
به روز رسانی نقشه ها بر اساس آئین نامه های جدید ۸۰%
عقد قرارداد با پیمانکار اسکلت ۱۰۰%
انجام آزمایشات ژئوتکنیک ۹۰%

برج ۱۰۹ به اعضای تعاونی مسکن تحویل قطعی داده شده است و ۱۰۰% ساکن شده اند.

تجهیز کارگاه ۱۰۰%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح ۱۰۰%
عملیات اجرای فونداسیون ۱۰۰%
اجرای سقف و اسکلت ۱۰۰%
نازک کاری شامل سفیدکاری و نقاشی ۱۰۰%
نازک کاری شامل نصبیات مکانیکی ۹۸%
نازک کاری شامل نصبیات الکتریکی ۹۸%

برج ۱۱۱ به اعضای تعاونی مسکن تحویل قطعی داده شده است و بیش از ۴۰% ساکن شده اند.

تجهیز کارگاه ۱۰۰%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح ۱۰۰%
عملیات اجرای فونداسیون ۱۰۰%
اجرای سقف و اسکلت ۱۰۰%
نازک کاری شامل سفیدکاری و نقاشی ۱۰۰%
نازک کاری شامل نصبیات مکانیکی ۹۵%
نازک کاری شامل نصبیات الکتریکی ۹۵%