گزارش تا 94/07/01

تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 60%
عملیات اجرای فونداسیون 0%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 100%
عملیات اجرای فونداسیون 100%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 98%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 70%
عملیات اجرای فونداسیون 0%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 100%
عملیات اجرای فونداسیون 100%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 86%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 75%
عملیات اجرای فونداسیون 0%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 100%
عملیات اجرای فونداسیون 0%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 90%
عملیات اجرای فونداسیون 0%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 100%
عملیات اجرای فونداسیون 10%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 100%
عملیات اجرای فونداسیون 100%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 69%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 97%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 94%
تجهیز کارگاه 75%
خاکبرداری و پی کنی تسطیح 100%
عملیات اجرای فونداسیون 100%
اجرای سقف و اسکلت تا سقف چهارم 86%
اجرای سقف و اسکلت از سقف چهارم تا سقف دوازدهم 0%
اجرای سقف و اسکلت از سقف دوازدهم تا سقف نوزدهم 0%

 

پسندیدم(8)نپسندیدم(25)