بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶  بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می‌شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) که رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  در محل سالن الغدیر، واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

 تذکر ۱ :  در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد. مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی وکالتنامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۴ روز های کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد. تأیید نمایندگی تام الاختیار با احدی از هیئت مدیره و بازرس تعاونی خواهد بود.

نشانی دفتر شرکت تعاونی: میدان فاطمی، اول خیابان جویبار، روبروی مدرسه سمیه، پلاک ۵۶ ، طبقه ۷ واحد ۱۴

تذکر ۲ : این این مجمع در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه :

 ۱ .  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

۲ . انتخاب بازرس اصلی و علی البدل قانونی شرکت

 

               هیئت مدیره