بسمه تعالی

 با توجه به وجود ایراد شکلی در انتشار آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مبنی بر عدم رعایت فواصل زمانی مقرر در قانون، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ملغی اعلام می گردد و از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل سالن الغدیر واقع درخیابان  فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در دفتر تعاونی الزامی است تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مسئول تائید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد. مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا یک روز قبل از مجمع  در دفتر تعاونی صورت می پذیرد. تائید نمایندگی تام الاختیار با بازرس قانونی تعاونی و احدی از هیئت مدیره خواهد بود .

 تذکر ۲ : کلیه اعضایی که متقاضی کاندیداتوری عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس قانونی هستند بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی، تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی و تصویر آخرین حکم کارگزینی و گواهی عدم سوء پیشینه حداکثر  به مدت ۵ روز از تاریخ نشر این آگهی از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به دفتر تعاونی به نشانی: تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد۱۴ ارائه و رسید دریافت نمایند.

تذکر۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور (نصف+۱) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش هیئت مدیره.
  • ارائه گزارش بازرس .
  • طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰
  • انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره و علی البدل هیئت مدیره.
  • انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت.

                                                                                                                            هیئت مدیره