آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه( نوبت اول)                                         

                                شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در ساعت۱۵ : .. روز چهارشنبه  مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ در محل سالن الغدیر واقع خیابان  فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام الاختیار باهیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

تذکر ۲ : کلیه اعضایی که متقاضی کاندیداتوری عضویت در سمت هیئت مدیره هستند بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی ،تصویر شناسنامه ،تصویر کارت ملی ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی،و تصویر آخرین حکم کارگزینی ویا گواهی عدم سوء پیشینه به مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی به دفتر تعاونی ارائه ورسید دریافت نمایند.

تذکر۳ : این مجمع در نوبت اول با حضور (نصف+۱) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.

دستور جلسه:

۱-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.

۲-نحوه اعمال جرائم تاخیر برای برجها با توجه به مصوبه مجمع قبلی