آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور
با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که رأس ساعت۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ در محل سالن الغدیر ، واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس در سال ۱۳۹۲
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ و بودجه سال ۱۳۹۳
۳- اخذ مجوز تامین سرمایه از طریق مشارکت ، واگذاری و تهاتر
۴- تصمیم گیری در خصوص سهامداران بدهکار پروژه سیمرغ
۵- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.
هیئت مدیره