بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت میشود در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) که رأس ساعت۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل سالن الغدیر ،  واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ و بودجه سال ۱۳۹۷
  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس

 

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.

حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تاًیید وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

ضمناً صورت های مالی برای اطلاع اعضای محترم به شرح ذیل اعلام میگردد:

     صورت های مالی۹۶                                                         

                                                                                                                                                                                                         هیئت مدیره