بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ، بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت  دعوت  می 

شود در مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) که رأس ساعت ۰۰ : ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل سالن الغدیر ، واقع در خیابان فاطمی ،

ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

 دستور جلسه :

۱ – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس .

۲ – طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۷ و بودجه ۱۳۹۸ .

۳ – انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .

تذکر :

در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به

یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.

حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها

از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۰۰ : ۸ تا ۰۰ : ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد .

هیئت مدیره