بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور به شماره ثبت ( ۳۰۹۶۳۷ )

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در

مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) که رأس ساعت ۰۰ : ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ در محل سالن اجتماعات ، واقع در خیابان فاطمی غربی ،

روبروی بهداری ستاد ارتش ، پلاک ۲۶۸ ، ساختمان حوزه دانشجویی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

۱ –  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۲ –  طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ و بودجه سال ۱۳۹۹

۳ –  طرح و تصویب درخواست تعدادی از همکاران شاغل و بازنشسته وزارت کشور جهت مشارکت در پروژه های در دست اقدام تعاونی

۴ –  بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج تعدادی از اعضای شرکت تعاونی طبق ماده ۱۳ قانون بخش تعاون

تذکر ۱ : در صورتی که هریک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک

نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیرعضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود .

حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها از تاریخ

انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۰۰ : ۰۸ تا ۰۰ : ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد .

 

هیئت مدیره