بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) که رأس ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ در محل سالن اجتماعات الغدیر، واقع در خیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تذکر ۱:   در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیرعضو واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوطه توسط بازرس قانونی شرکت تعاونی تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد. مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت سوم از ساعت ۸ تا ۱۴ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد تایید نمایندگی تام الاختیار با بازرس تعاونی خواهد‌بود. نشانی دفتر شرکت تعاونی: میدان فاطمی، اول خیابان جویبار، روبروی مدرسه سمیه پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴

 تذکر ۲:  این مجمع در نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می‌یابد.

دستور جلسه: طرح و تصویب اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت و تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت ۵سال

 

ابوالفضل آسیا بی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره