بسمه تعالی

پیرو انتشار اطلاعیه شماره ۶۵ در خصوص انتخاب واحد سه برج ، ضمن عرض پوزش از اعضاء و سهامداران محترم از اشتباه تایپی صورت گرفته در خصوص جهت های جغرافیایی ، در جدول نام واحد ها در طبقات مختلف برج ۱۱۱(پیوست شماره۱ جدول ۸) بدینوسیله به اطلاع کلیه ی اعضاء محترم میرساند “کلمه شرقی به غربی” و “کلمه غربی به شرقی” تغییر می‌یابد. بر این اساس فایل جدول اصلاح شده در ذیل تدوین گردیده است و فایل مربوط به پیوست ۱ جدول ۸ در اطلاعیه ۶۵ نیز اصلاح شده است.

خاطر نشان می گردد اعضای محترمی که قبلاً نسبت به انتخاب واحد برج  مذکور اقدام نموده اند میتوانند در صورت تمایل نسبت به ویرایش انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

جدول اصلاحی نام واحد ها در طبقات مختلف برج ۱۱۱(پیوست شماره۱ جدول شماره۸ اطلاعیه۶۵)