بسمه تعالی
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات اعضای محترم و تبریک پیشا‌پیش عید سعید فطر به اطلاع اعضای محترم پروژه برج‌های سیمرغ اسلامشهر می رساند؛ با عنایت به پیشرفت مطلوب پروژه و عزم و اراده هیات مدیره جدید مبنی بر تسریع در روند اجرایی پروژه و نتیجه جلسه هم اندیشی مبنی بر تقسیط مبالغ واریزی، مقتضی است اعضای محترم پروژه هر ماه مبلغ ده میلیون ریال(یک میلیون تومان)به حساب شماره ۱-۷۰۷۰۰۱-۸۱۰-۲۰۱ بانک پاسارگاد و یا به شماره حساب ۷۴۵۹۷۶۵۶۵۷ بانک ملت، واریز و نسبت به تحویل فیش آن به دفتر تعاونی اقدام نمایند.
شایان ذکر است امتیاز بندی و اولویت واگذاری براساس تاریخ روز واریزی محاسبه و اقدام خواهد شد و برای تأخیر بیش از یک ماه جریمه تأخیر لحاظ خواهد شد.
با تشکر
ابوالفضل آسیابی
مدیر عامل