بنام خدا

باسلام

 خدمت اعضاء محترم پروژه روستای محمودیه در خصوص اطلاعیه صادره اخیر با عنوان تعاونی طلوع آفتاب مطالبی را اشعار می دارد:

۱- تعاونی مذکور هیچ ارتباطی با تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور ندارد و این تعاونی از چند و چون تشکیل و اهداف آن  بی اطلاع می باشد.

۲- مطلب اشاره شده در اطلاعیه مزبور مبنی بر (ارائه خدمات و تخصیص امتیازات حاصل از تسویه قطعی با تعاونی ۴ وزارت کشور صرفا به مالکین عضو تعاونی طلوع آفتاب محمودیه تعلق میگیرد ) صحیح نمی باشد.

شایان ذکر  است مالکین غیر عضو تعاونی مسکن شماره ۴ بجز ملک در اختیار خود هیچ سهمی در باقی اموال  این تعاونی در روستای محمودیه را ندارند و هر گونه اقدام در خصوص آن صرفا منوط به تصمیم مجمع عمومی تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور بوده و کلیه حقوق آن متعلق به سهامداران اولیه پروژه می باشد و  هیچگونه ارتباطی با عضویت در تعاونی  ( طلوع آفتاب ) ندارد.

۳-مالکین روستای مذکور غیر از حق مالکیت ملک در اختیار  خود فقط حق بهره مندی از شوارع برای رفت و آمد را دارند. و این تعاونی با سماحت اجازه استفاده شورا اسلامی روستا از برخی املاک  متعلق به خویش را  به جهت کمک به عمران و آبادی روستا در اختیار آن شورا گذاشته  است.

درصورت علاقه به تملک هر کدام از آنها این تعاونی آماده همکاری می باشد.

              تعاونی مسکن شماره۴

             کارکنان وزارت کشور