به اطلاع اعضای محترم میرساند در راستای ساماندهی حساب های بانکی شرکت، و همچنین به علت عدم همکاری بانک ملت شعبه فاطمی با تعاونی، حساب جاری شرکت نزد بانک ملت به نام تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور به شماره حساب۷۴۵۹۷۶۵۶۵۷، بسته خواهد شد. لذا خواهشمندیم به هیچ عنوان به حساب مذکور مبلغی واریز ننموده و واریزی خود را به حساب های دیگر شرکت(بانک ملی به شماره حساب ۰۲۰۰۶۴۵۵۲۸۰۰۱، بانک مسکن به شماره حساب ۱۴۰۰۵۱۵۰۶۸۶، بانک پاسارگاد به شماره حساب ۲۰۱۸۱۰۷۰۷۰۰۱۱) به نام تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور واریز نمایید.