بسمه تعالی

توضیحات تکمیلی در خصوص اطلاعیه شماره ۵۵

پیرو اطلاعیه شماره ۵۵ و با توجه به سوالات بوجود آمده برای اعضای محترم در مرحله انتخاب اولویت واحد آپارتمانی در خصوص جهت قرارگیری و موقعیت برج ۱۰۹ نسبت به برج های دیگر، بدینوسیله نقشه های تکمیلی حاوی اطلاعات مزبور در اختیار اعضای محترم قرار میگیرد. خاطر نشان میشود اعضایی که تا کنون برگه های انتخاب واحد خود را تحویل داده اند در صورت تمایل میتوانند نسبت به اصلاح برگه های خود به تناسب اطلاعات تکمیلی ارائه شده در مهلت مقرر اقدام نمایند.

جدول دانلود نقشه های تکمیلی برج ۱۰۹

ردیف شرح نقشه مکان دانلود
۱ موقعیت جغرافیایی پلان طبقه همکف دریافت فایل

دریافت فایل شماره واحد ها

۲ موقعیت جغرافیایی پلان تیپ طبقات دریافت فایل

دریافت فایل شماره واحد ها

۳ جانمایی برج ۱۰۹ نسبت به سایر برج ها دریافت فایل