بسمه تعالی
فرم گروه بندی قطعات تفکیکی زمین پروژه سیمرغ اسلامشهر در فایل زیر قابل مشاهده میباشد.
پس از تکمیل، فرم مربوطه توسط نماینده ی هر گروه به دفتر تعاونی تحویل داده شود.

فرم+گروه+بندی+۱۰+نفره
فرم+گروه+بندی+۲۰+نفره