اسوه تقـوی علی و مظــهر ایمــان علی
عـزت آل پیمـــبر ، عاشــــق جانـان علی
منشــاء جـود و سخاوت ، موج دریای وفا
لعل رخشـــان ولایت ،گوهــر تـابـان علی
منبع مهــر و محبت ، صــاحب لطف و کرم
افتـــخار شیـعیان و آیت الـرحمــــان علی

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام ) و روز پدر بر همگان مبارک باد