آخرین تمدید فرصت تسویه حساب واحد های انتخابی مرحله اول تکمیل ظرفیت سه برج ۱۰۲، ۱۰۴ و۱۱۱

بسمه تعالی

با توجه به درخواست مکرر اعضای محترم و موافقت هیئت مدیره تعاونی، آخرین مهلت تسویه حساب  واحد های تخصیص یافته ی مرحله اول تکمیل ظرفیت، و تحویل فیش واریزی به دفتر تعاونی تا پایان وقت اداری روز شنبه۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۴ بعد از ظهر تعیین گردید.

لذا خواهشمند است تا زمان مذکور نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب  واحد انتخابی خود اقدام نمایید، در غیر اینصورت انتخاب واحد شما کن لم یکن میباشد،و واحد مذبور به دیگر متقاضیان تخصیص داده خواهد شد.