آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی

ماده۱- هیات مدیره مکلف است در موعدهای مقررزیر نسبت به انتشارآگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند:
۱-
حداکثر دوماه پس از پایان هرسال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی (که باید حداقل سالی یکبار
و ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود).
۲-
حداقل دوماه قبل از پایان دوره خدمت هیات مدیره و یا بازرسان؛ برای تنشکیل مجمع عمومی ای که
یکی از دستورات آن انجام انتخابات باشد.
۳-
درصورتی که دریکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد حداکثر ظرف
یکماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی.
۴-
حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر:
الف- هریک از بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.
ب – یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یک سوم آنها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
ج – وزارت تعاون برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده.
تبصره ۱- دوره خدمت هیات مدیره و یا بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط
به اینکه مدت ماموریت هیات مدیره و یا بازرسان قبلی منقضی شده باشد؛ درغیراینصورت شروع خدمت آنها از
زمان انقضای مدت ماموریت هیات مدیره و یا بازرسان قبلی خواهد بود.
تبصره ۲- درصورتی که به علل استعفاء فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره؛
علیرغم دعوت از اعضای علی البدل؛ هیات مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی عادی
براساس مفاد این آئین نامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت مقرر
اقدام کند.درصورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضای هیات مدیره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
برای قبول استعفا الزامی است.
تبصره ۳- درصورتیکه هیات مدیره ای درموعد مقرر موضوع این آئین نامه به تشکیل مجمع عمومی عادی یا
فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راسا” نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد کرد.
ماده ۲- دعوت مجمع عمومی با قید دستور؛ روز؛ ساعت و محل تشکیل آن باید بوسیله آگهی درجراید کثیرالانتشار یا محلی و یا دعوتنامه کتبی (با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به شرکت) انجام گیرد و علاوه برآن؛ الصاقی آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و همچنین محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی نیز الزامی است.
تبصره ۱- انتشارآگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونیهای بیش از یکصد عضو الزامی است و نام روزنامه
قبلا” باید به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
تبصره ۲- درشرکتهای تعاونی که مجامع عمومی آنها طبق اساسنامه باید بصورت دومرحله ای تشکیل شود؛
آگهی دعوت مربوط به مجامع عمومی فوق العاده باید دربرگیرنده آگهی مربوط به مرحله اول نیز باشد لکن
برای برگزاری مجامع عمومی عادی؛ مقام مجاز دعوت کننده می تواند ابتدا اعضا را برای برگزاری جلسات مرحله
اول دعوت کند؛ نحوه صدور آگهی و سایر تشریفات مربوط به تشکیل جلسات مرحله اول طبق دستورالعمل
برگزاری مجامع دومرحله ای خواهد بود.
تبصره ۳- درمواردیکه کلیه اعضاء در مجمع عمومی حاضر شوند؛ ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات
دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه؛ الزامی نیست.
تبصره ۱- درصورتیکه برگزاری انتخابات در دستورجلسه باشد این مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۵ روز است.
تبصره ۲- درشرکتهای تعاونی که مجامع آنها در دومرحله برگزار می گردد فاصله بین تاریخ دعوت تا تشکیل
اولین جلسه مرحله اول (انتخاب نمایندگان) حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود. فاصله بین آخرین جلسه
مرحله اول تا تشکیل جلسه مجمع عمومی (مرحله دوم) نیز نباید از یکهفته کمتر باشد.
ماده ۴- درمجامع یک مرحله ای هریک از اعضا و در مجامع دومرحله ای؛ هر یک از نمایندگان مرحله اول می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی؛ مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب؛ دردستورجلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.
ماده ۵- هریکی از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای درمجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار خوداز میان اعضا و یا خارج از اعضا – واگذار کند لکن هیچکس نمی تواند علاوه بر رای خود در تعاونیهای بزرگ* بیش از دو رای با وکالت و درسایر تعاونیها؛ بیش از یک رای با وکالت داشته باشد.
تبصره ۱- درتعاونیهایی که مجامع عمومی آنها در دو مرحله برگزار می شود؛ تعیین نماینده تام الاختیار
فقط برای حضور در جلسه مرحله اول (انتخاب نمایندگان) مقدور است و جلسه مجمع عمومی (مرحله دوم)
با حضور مستقیم نمایندگان منتخب که در مرحله اول تعیین می شوند تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲- تائید نمایندگیهای تام الاختیار موضوع این ماده با مقام دعوت کننده است مگر در مواردیکه مقام
دعوت کننده هیات مدیره بوده و دستور جلسه انتخاب هیات مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد و یا اینکه
هیات مدیره با برگزاری مجمع عمومی مخالفت کرده باشند که در اینصورت اصالت نمایندگیهای تام الاختیار با
تائیداکثریت بازرسان حاضر و درمواردیکه دو بازرس باشد با تائید یکی از آنها معتبرخواهد بود.
تبصره ۳- مدارکی که نمایندگان تام الاختیار قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باید ارائه دهند عبارتست از
اصل نمایندگی تام الاختیار برای شرکت در جلسه مجمع عمومی با امضای عضو؛ همراه با کارت شناسایی
معتبر نماینده.
تبصره ۴- درمواردیکه وکالتنامه حضور در مجامع؛ در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد؛ بدون رعایت
تشریفات مذکور در تبصره ۲؛ مقام دعوت کننده مکلف به مهر و امضای آن و صدور ورقه ورود به جلسه
مجمع خواهد بود.
تبصره ۵- حضور توام عضو و نماینده تام الاختیار وی در مجمع عمومی ممنوع است.
ماده ۶- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر درجلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه؛ اصالتا” ویا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا می کنند.
ماده ۷- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت پیدا می کند و درصورت عدم حصول نصاب مذکور؛ آگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف ۱۵ روز با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود فاصله نشر آگهی دعوت؛ تا تشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود. جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی فوق العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت
می یابد نصاب رسمیت مجمع فوق العاده برای بار دوم تصف بعلاوه یک و برای بارسوم هر تعداد شرکت
کننده خواهد بود. آگهی دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ جلسه ایکه رسمیت
نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر آگهی دعوت؛ تا تشکیل جلسه هرنوبت بعدی نباید از
۱۵
روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود.
تبصره – درصورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی راس ساعت مقرر؛ مقام دعوت کننده مجمع باید
برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تاخیر اندازد و درصورتی که باز هم نصاب لازم حاصل نشود
صورتجلسه ای دایر بر عدم رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین برساند.
ماده ۸- جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن؛ مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح می کند. درجلسه مجمع ابتدا یک رئیس؛ یک منشی و حداکثر دونفر ناظر از میان اعضا انتخاب خواهند شد. درتعاونیهای بزرگ تعداد هیات رئیسه ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از: رئیس؛ نایب رئیس؛ منشی و ۴ ناظر.
ماده۹مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور و غیابی را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضا می کنند همراه با نمایندگی های تام الاختیار اعضای غایب و صورت اسامی کل اعضا را دراختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد.
ماده ۱۰- درجلسات انتخاب هیات مدیره و یا بازرسان؛ داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی می توانند با اجازه رئیس جلسه؛ درمهلتی که به تساوی برای هر یک از آنان منظور می شود اقدام به معرفی خود نمایند.
ماده ۱۱- رای گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیزانتخاب هیات مدیره و بازرسان درمجامع عادی؛ بصورت کتبی (باورقه) خواهد بود ولی رای گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می تواند با قیام و قعود بعمل آید.
ماده ۱۲- درمجمع عمومی عادی؛ تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر
خواهد بود مگر درمورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. تصویب اساسنامه تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی با حداقل ۲ سوم حاضرین و تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم با اکثریت سه چهارم آرای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳- درصورتیکه درجلسه مجمع عمومی ؛ بهردلیل تمام یا بخشی از موارد دستورجلسه آگهی شده به اخذ تصمیم منتهی نشود؛ جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه؛ تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته بعد از جلسه اولی باشد اعلام نماید. دراینصورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.
این جلسه ادامه همان جلسه قبل از تنفس تلقی شده و برهمان اساس رسمیت دارد و هیات رئیسه آن نیز؛ همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در اینصورت به جای اشخاص غایب؛ افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۴- صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوص؛ ثبت شده و به امضای رئیس؛ منشی و نظار مجمع میرسد و رونوشت آن بوسیله رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ و نسخه ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می شود؛ درصورتی که بعضی از اعضای هیات رئیسه نظر دیگری داشته باشند می توانند ذیل امضای خود نظرشان را مرقوم نمایند.

این آئین نامه در ۱۴ ماده و ۱۴ تبصره در چهل و ششمین جلسه شورای معاونین سال ۱۳۷۷ به تصویب نهایی رسیده است.
ماخذ: سایت اداره کل تعاون استان تهران