شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور در تاریخ ۸۶/۰۹/۱۲ تاسیس گردید . از آن زمان تا کنون باستناد مصوبات مجمع عمومی و فوق العاده اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره چهار کارکنان وزارت کشور۳ مرحله تغییر یافته است که این تغییرات در ذیل آورده شده است

الف)از تاریخ     ۹۳/۰۴/۲۵ تا کنون

بنا به صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۹۳/۰۴/۲۵ترکیب اعضای هیئت مدیره به قرار جدول ذیل تغییر یافته است

ردیف نام اعضاء سمت مدرک تحصیلی مدت
۱ ابوالفضل آسیابی شیره جینی عضو اصلی هیئت مدیره لیسانس برق ۳ سال
۲ بهزاد بنی نجار عضو اصلی هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی ۳ سال
۳ علی اندرزگو عضو اصلی هیئت مدیره کارشناسی ارشد ۳ سال
۴ جواد صباغ جدید عضو اصلی هیئت مدیره کارشناسی ارشد ۳ سال
۵ فضل الله دهخدایی دهقی عضو اصلی هیئت مدیره کارشناسی ارشد ۳ سال
۶ ایرج حسن زاده عضو علی البدل هیئت مدیره ۳ سال
۷ حمید اسمعیلی آفتابدری عضو علی البدل هیئت مدیره ۳ سال

مشخصات مدیر عامل:

نام کد ملی مدرک تحصیلی مدت
ابوالفضل آسیابی شیره جینی ۱۶۵۲۰۹۶۳۶۱ لیسانس برق ۳ سال

 

مشخصات بازرسین:

ردیف نام کد ملی مدرک تحصیلی سمت
۱ سیاوش نوری ۴۶۰۸۹۸۱۹۰۰ کارشناسی ارشد بازرس اصلی
۲ حمید صالح آبادی ۰۷۹۰۸۸۲۷۹۵ بازرس علی البدل

ب) از تاریخ ۸۹/۱۱/۲۰ تا ۹۲/۱۱/۲۰

بنا به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ ترکیب اعضای هیئت مدیره به قرار جدول ذیل تغییر یافته است

ردیف نام اعضاء سمت مدرک تحصیلی مدت
۱ سید مصطفی ابطحی رئیس هیئت مدیره دکترا ۳ سال
۲ علی نوریجانی نائب رئیس هیئت مدیره ۳ سال
۳ جواد صباغ جدید عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد ۳ سال
۴ رمضان زینلی عضو هیئت مدیره دیپلم ۳ سال
۵ بهزاد بنی نجار منشی هیئت مدیره لیسانس مدیریت دولتی ۳ سال
۶ علی اندرزگو عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) کارشناسی ارشد ۳ سال
۷ ابوالفضل آسیابی شیره جینی عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) لیسانس برق ۳ سال

 

مشخصات مدیر عامل:

نام کد ملی مدرک تحصیلی مدت
جواد صباغ جدید ۱۳۷۹۱۳۲۳۲۰ کارشناسی ارشد ۲ سال

 

  • بازرسین اصلی و علی البدل در این دوره همانند دوره قبل بوده و هیچ گونه تغییری نیافته است

ج)از زمان تاسیس(۸۶/۰۹/۱۲) تا تاریخ ۸۹/۱۱/۲۰

اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره و سمت هر یک از آنها به شرح جداول ذیل می باشد.

ردیف نام اعضاء سمت کد ملی مدرک تحصیلی مدت
۱ سید علی عمادیان رضوی رئیس هیئت مدیره ۰۰۴۵۵۴۸۸۲۱ کارشناسی ارشد ۳ سال
۲ سید مصطفی ابطحی نائب رئیس هیئت مدیره ۴۲۸۴۶۷۵۵۰۸ دکترا ۳ سال
۳ جواد صباغ جدید عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) ۱۳۷۹۱۳۲۳۲۰ کارشناسی ارشد ۳ سال
۴ حسین حاجی حسینی منشی هیئت مدیره ۱۱۸۹۷۸۲۰۹۱ ۳ سال

 

مشخصات مدیر عامل:

نام کد ملی مدرک تحصیلی مدت
جواد صباغ جدید ۱۳۷۹۱۳۲۳۲۰ کارشناسی ارشد ۲ سال

 

 

مشخصات بازرسین:

ردیف نام کد ملی مدرک تحصیلی سمت
۱ حاجی آقا نقشی نیا ۱۶۵۰۲۶۰۷۲۵ دیپلم بازرس اصلی
۲ حمزه زارع زاده مهریزی بازرس علی البدل