بسمه تعالی
اعضای محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر
پیرو اطلاعیه شماره ۵۹، اعضاء و سهامداران محترمی که طبق اطلاعیه مذکور، شرایط انتخاب واحد را داشته و تا کنون انتخاب واحد نکرده اند یا فرم های مربوطه (فرم انتخاب واحد-فرم انتخاب پارکینگ) را به دفتر تعاونی تحویل نداده اند، تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ  ۹۴/۱۱/۰۸ (ساعت ۱۲) فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد و تحویل فرمها اقدام نمایند.
بدیهی است به فرم هایی که بعد از زمان مذکور تحویل داده شوند، رسیدگی نخواهد شد.

                                                                                                                                                                             با تشکر

                                                                                                                                                                        ابوالفضل آسیابی

                                                                                                                                                                            مدیر عامل