بسمه تعالی

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ، بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ( نوبت دوم ) که در ساعت ۰۰ : ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ در محل سالن الغدیر ، واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

تذکر ۱ : در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند .

تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

اضافه می شود مجمع عمومی ( نوبت دوم ) با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر است .

دستور جلسه :

  • محاسبه و نحوه دریافت جرایم از اعضای بدهکار
  • ادامه ساخت و ساز یا واگذاری اسناد به اعضاء و تسویه حساب آنها

                                                                                                                                                                       هیئت مدیره