آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ کارکنان وزارت کشور

با توجه به عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول در تاریخ۹۵/۰۴/۰۵ بدینوسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که رأس ساعت۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۹ در محل سالن الغدیر ،  واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ و بودجه سال ۱۳۹۵
  • تصمیم گیری در خصوص مازاد زمین مربوط به پلاک ثبتی یک فرعی از یکصدوهشتاد وهشت اصلی دماوند
  • تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه اعضاء موظف هیئت مدیره
  • بازنگری وتصویب بخشی از آئین نامه معاملاتی ومالی شرکت تعاونی
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. زمان بررسی و تأیید وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع نوبت دوم از ساعت ۸ تا ۱۶ روزهای کاری هفته در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.

هیئت مدیره