بسمه تعالی

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در رأس ساعت ۱۵ روز شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در محل سالن الغدیر واقع در خیابان فاطمی ، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

 دستور جلسه :

۱ – محاسبه و نحوه دریافت جرائم از اعضای بدهکار .

۲ – ادامه ساخت و ساز یا واگذاری اسناد به اعضاء و تسویه حساب آنها .

تذکر ۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید نمایندگی تام الاختیار با هیئت مدیره تعاونی خواهد بود .

تذکر ۲ : این مجمع در نوبت اول با حضور ( نصف + ۱ ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد .

                                                                                                                                                                                        هیئت مدیره