بسمه تعالی

با توجه به وجود ایراد شکلی در نحوه انتشارآگهی های برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر عدم رعایت فواصل زمانی مقرر در قانون مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ملغی اعلام می گردد و بدین وسیله از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ در محل سالن اجتماعات وزارت کشور درخیابان فاطمی، ساختمان وزارت کشور تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
تذکر۱ : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر عضو واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و تأیید نمایندگی تام الاختیار با احدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود، بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی و نماینده مورد نظر به صورت همزمان می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی وکارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی به نشانی: میدان فاطمی، اول خیابان جویبار، پلاک ۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴ حضور یافته و تبادل وکالت انجام دهند.
تذکر۲ : این مجمع در نوبت اول با حضور (۲/۳) (دو سوم ) کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد.
دستور جلسه:
طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت تعاونی

هیئت مدیره