بسمه تعالی

          اطلاعیه شماره ۵۶

ضمن تشکر از همکاری شایسته قاطبه اعضاءوسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر

بدینوسیله نتایج انتخاب واحد برج ۱۰۹ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه شماره ۵۵ جزو رتبه های واجد شرایط انتخاب واحد قرار گرفته وفرمهای مربوطه را تکمیل وبه دفتر تعاونی تحویل داده اند به شرح پیوست شماره۱ منتشر می گردد.

خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد مشروح ذیل اقدام نموده و مدیران شرکت را همچون گذشته جهت نیل به اهداف تعاونی یاری فرمائید تا ان شاالله عملیات نازک کاری وتکمیل و تحویل واحدها بر اساس برنامه پیش بینی شده در اسرع وقت آغازومحقق گردد.

۱-اعضاءمحترم تعیین واحد شده لازم است بر اساس متراژوطبقه واحد وانباری تخصیص یافته تا پایان آبان ماه سال جاری (۹۴/۰۸/۳۰)مبالغ معین شده را واریز وفیش آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

بدیهی است تخصیص واحد انتخاب شده پس از تسویه حساب کامل اعضاءقطعیت می یابد ودر صورت عدم تسویه حساب تا پایان مهلت مذکور انتخاب واحد فرد ( کان لم یکن ) تلقی شده و واحد مذبور به افراد ذخیره تخصیص داده خواهد شد.

۲-افرادی که واحد آنها انتخاب ولی پارکینگ آنها بر اساس اولویت انتخاب به آنها تعلق نگرفته است تاپایان وقت اداری روز شنبه۹۴/۰۸/۲۳ می توانند نسبت به انتخاب مجدد پارکینگ از بین ۱۸پارکینگ انتخاب نشده به شرح پیوست شماره۲ اقدام نموده و فرم مربوطه را پس از تکمیل تا تاریخ مذکور به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.

۳-با توجه به ظرفیت خالی ۱۳واحد از برج ۱۰۹ امکان تعیین واحد مجدد به منظور تکمیل ظرفیت برج مذکور وجود دارد لذا کلیه عزیزان واجد شرایط انتخاب واحد در اطلاعیه ۵۵ تا رتبه ۱۵۰ اصلی وذخیره اعم از آنهایی که انتخاب واحد نموده ولی واحد انتخابی آنها بر اساس رتبه مکتسبه به آنها تعلق نگرفته است ویا افرادی که حائز شرایط انتخاب بوده ولی به هر دلیلی انتخاب واحد نکرده اند در شانس مجددمی توانند صرفا از بین ۱۳ واحد وانباری و۱۸پارکینگ باقی مانده به شرح پیوست شماره۳برج مذکور تا پایان وقت اداری روز شنبه۹۴/۰۸/۲۳ انتخاب واحد نموده وفرمهای مربوطه را تکمیل وبه دفتر تعاونی تحویل ورسید دریافت نمایند.

۴-به منظور اطمینان از تکمیل ظرفیت برج ۱۰۹ علاوه بر مشمولین بند۳ این اطلاعیه رتبه های ۱۵۱ تا۲۴۰  به عنوان لیست ذخیره دوم نیز می توانند از بین ۱۳ واحد باقی مانده و۱۸پارکینگ انتخاب نشده به شرح پیوست شماره۳ نتخاب واحد نموده وفرمهای مربوطه را به طور مجزا تکمیل وتا پایان وقت اداری روز شنبه۹۴/۰۸/۲۳ به دفتر تعاونی تحویل ورسید دریافت نمایند.

۵-شایان ذکر است ساخت برجهای دیگر نیز بر اساس زمانبندی ارائه شده در حال انجام می باشد وعزیزان حائز شرایط که در این مرحله تعیین واحد نموده و واحد انتخابی به آنها تعلق نگرفته باشد به فهرست اسامی باقی مانده اعضاءمحترم اضافه شده ودر مرحله بعدی پس از اتمام اسکلت هر کدام از برجهای در حال ساخت بر اساس امتیاز مکتسبه در آن زمان رتبه بندی شده وامکان انتخاب واحد خواهند داشت

ضمناً مبالغ واحد های مختلف در این مرحله از لحاظ متراژوقیمت تمام شده بطور تقریبی محاسبه ودرج گردیده است ومبالغ بصورت الحساب دریافت می گردد بدیهی است در مرحله پایانی هنگام تحویل قطعی هر واحد با متراژدقیق وقیمت تمام شده محاسبه وتسویه حساب خواهد شد.

با تشکر

مدیر عامل

ابوالفضل آسیابی

فرمها و مدارک پیوست                                                                                    

واجدین شرایط لازم است پس از مطالعه توضیحات فوق نسبت به دانلود و تکمیل فرمها مطابق جدول ذیل نمایند.

جدول شماره ۱- معرفی فایل های پیوست

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ نتایج انتخاب واحد برج ۱۰۹ دریافت فایل
۲ لیست پارکینگ های انتخاب نشده دریافت فایل
۳ لیست واحدهای آپارتمانی انتخاب نشده دریافت فایل
۴ فرم انتخاب واحد در مرحله تکمیل ظرفیت برج ۱۰۹ دریافت فایل
۵ فرم انتخاب پارکینگ در مرحله تکمیل ظرفیت برج۱۰۹ دریافت فایل