بسمه تعالی

   اطلاعیه شماره ۵۹

ضمن تشکر از همکاری شایسته اعضاء وسهامداران محترم پروژه برجهای مسکونی سیمرغ اسلامشهر که با انجام به موقع واریزی های ماهیانه خود موجبات پیشرفت پروژه را فراهم می نمایند و همچنین عزیزانی که نسبت به تسویه حساب به موقع واحد های تخصیص یافته خود اقدام نموده اند،به استحضار میرساند، پیرو اطلاعیه شماره ۵۸ پس از پایان مهلت اعلام شده در اطلاعیه مذکور ، در حال حاضر، از بین ۸۸ واحد انتخابی از کل ۹۵ واحد برج ۱۰۹، تا کنون ۶۰ واحد انتخابی توسط اعضا تسویه گردیده، و متاسفانه تعداد ۲۸ واحد انتخابی به دلایل مختلف تسویه نشده است، لذا به منظور تعیین تکلیف نهایی واحدهای برج ۱۰۹، با احتساب ۷ واحد انتخاب نشده، هم‌اینک تعداد ۳۵ واحد انتخاب نشده وجود دارد، که در این مرحله توسط واجدین شرایط انتخاب میگردد.

بدینوسیله لیست واحد های تخصیص یافته برج ۱۰۹ برای آن دسته عزیزانی که بر اساس اطلاعیه های شماره ۵۵ و ۵۶جزو رتبه های واجد شرایط انتخاب واحد قرار گرفته وفرمهای مربوطه را تکمیل وبه دفتر تعاونی تحویل داده ومبلغ علی الحساب اسکلت واحد مربوطه خود را تسویه حساب نموده اند به شرح پیوست شماره۱منتشر می گردد.

شایان ذکر است واریزی ماهیانه ده میلیون ریال برای کلیه ی اعضا، اعم از ۶۰ نفری که تسویه حساب کرده اند، به قوت خود باقی است و میبایست طبق مصوبه قبلی ادامه یابد.

خواهشمند است با مد نظر قرار دادن موارد مشروح ذیل جهت انتخاب واحد آپارتمان‌های باقی مانده در صورت حایز شرایط بودن اقدام نمایید:

۱-با توجه به ظرفیت خالی ۳۵واحد از برج ۱۰۹ امکان تعیین واحد مجدد به منظور تکمیل ظرفیت برج مذکور وجود دارد لذا کلیه عزیزان واجد شرایط انتخاب واحد در اطلاعیه های ۵۵ و ۵۶ تا رتبه ۲۴۰(رتبه ۱ تا ۱۵۰ لیست اول، رتبه ۱۵۰ تا ۲۴۰ لیست ذخیره دوم) اصلی وذخیره اعم از آنهایی که انتخاب واحد نموده ولی واحد انتخابی آنها بر اساس رتبه مکتسبه به آنها تعلق نگرفته است ویا افرادی که حائز شرایط انتخاب بوده ولی به هر دلیلی انتخاب واحد نکرده اند در شانس مجدد می توانند صرفا از بین ۳۵ واحد وانباری پیوست شماره۲ و ۳۵ پارکینگ باقی مانده به شرح پیوست پیوست شماره۳ برج مذکور تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۴/۱۱/۵ انتخاب واحد نموده وفرمهای مربوطه را تکمیل وبه دفتر تعاونی تحویل ورسید دریافت نمایند.

۲-به منظور اطمینان از تکمیل ظرفیت برج ۱۰۹ علاوه بر مشمولین بند۱ این اطلاعیه رتبه های ۲۴۰ تا۴۰۰ به عنوان لیست ذخیره سوم نیز می توانند از بین ۳۵ واحد باقی مانده و۳۵پارکینگ انتخاب نشده به شرح پیوست شماره۲ و پیوست شماره۳انتخاب واحد نموده وفرمهای مربوطه پیوست شماره۴ و پیوست شماره۵ را به طور مجزا تکمیل وتا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۴/۱۱/۵ به دفتر تعاونی تحویل ورسید دریافت نمایند.

افردی که با توجه به بند ۱و ۲ اطلاعیه مذکور نسبت به انتخاب واحد اقدام مینمایند، تا دو هفته بعد از اعلام نتایج واحد تخصیص یافته زمان دارند نسبت به واریز مبلغ علی الحساب اسکلت واحد انتخابی خود اقدام نمایند.

تذکر: با توجه به طولانی شدن روند تخصیص واحدهای برج ۱۰۹، و همچنین شروع عملیات نازک کاری، که طبق برنامه و با سرعت مناسب در حال انجام میباشد، خواهشمندیم افرادی تعیین واحد کنند که توانایی مالی پرداخت هزینه اسکلت را در مدت زمان تعیین شده داشته باشند.

ضمناً مبالغ واحد های مختلف در این مرحله از لحاظ متراژوقیمت تمام شده بطور تقریبی محاسبه ودرج گردیده است ومبالغ بصورت الحساب دریافت می گردد بدیهی است در مرحله پایانی هنگام تحویل قطعی هر واحد با متراژدقیق وقیمت تمام شده محاسبه وتسویه حساب خواهد شد. پیوست شماره۶

                                                                                                                                                                        با تشکر

                                                                                                                                                                  ابوالفضل آسیابی

                                                                                                                                                                        مدیر عامل

فرمها و مدارک پیوست                                                                                    

واجدین شرایط لازم است پس از مطالعه توضیحات فوق نسبت به دانلود و تکمیل فرمها مطابق جدول ذیل نمایند.

جدول شماره ۱- معرفی فایل های پیوست

 

ردیف شرح پیوست مکان دانلود
۱ نتایج واحد های تخصیص یافته برج ۱۰۹ دریافت فایل
۲ لیست واحد های آپارتمانی انتخاب نشده دریافت فایل
۳ لیست پارکینگ های انتخاب نشده دریافت فایل
۴ فرم انتخاب واحد در مرحله تکمیل ظرفیت برج ۱۰۹ دریافت فایل
۵ فرم انتخاب پارکینگ در مرحله تکمیل ظرفیت برج۱۰۹ دریافت فایل
۶ جدول نام واحدها در طبقات مختلف برج به همراه هزینه لازم برای تسویه اسکلت بر مبنای متراژ و انباری تخصیص یافته طبق اطلاعیه ۵۵ دریافت فایل