بسمه تعالی
در اجرای بند ۱ اطلاعیه شماره ۵۱ با موضوع جمع بندی جلسه هم اندیشی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷و به منظور آگاهی اعضا محترم سهامدار برجهای مسکونی از روند پیشرفت اجرای طرح، برنامه زمان بندی به شرح ذیل منتشر می گردد. برای آشنایی بیشتر سهامداران با برنامه زمان بندی ارائه شده ، به چند نکته مهم در ذیل اشاره می شود:
۱-با توجه به انجام پاره ای تغییرات در پیمان اولیه با پیمانکار و انعقاد الحاقیه سوم قرارداد با موضوع اجرای اسکلت ۱۰ بلوک پروژه سیمرغ ، برنامه زمان بندی جدید برای اسکلت به تفکیک هر برج ، توسط پیمانکار ارائه شده ، به تایید دستگاه نظارت رسیده و هم اکنون مبنای عملیات اجرایی می باشد.
۲-برنامه زمان بندی ، یک چارچوب کلی برای اجرای پروژه با مشخص نمودن مدت زمان و تاریخ شروع و پایان هر فعالیت می باشد. در پروژه سیمرغ اسلامشهر بخشهای اصلی اجرای اسکلت شامل سه مرحله الف : فونداسیون ،ب: اجرای طبقات زیر همکف با قالب سنتی وج: اجرای طبقات بالاتر از همکف با قالب تونلی می باشد که در چارت ذیل مدت زمان پیش بینی شده برای هر سه فعالیت اصلی مذکور در اسکلت آورده شده است. به عنوان مثال ، مدت زمان پیش بینی شده برای مرحله قالب تونلی برج ۱۰۹(دو مرحله فونداسیون و سنتی به جهت اجرا در گذشته در چارت آورده نشده است) ۹۵ روز می باشد که تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ زمان آغاز این مرحله و ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ زمان پیش بینی شده برای پایان اسکلت می باشد و یا برج ۱۰۲که پس از برج ۱۰۹ مرحله اسکلت آن به پایان می رسد از تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ فونداسیون آن آغاز و پیش بینی می گردد تا اوایل بهمن مرحله آخر اسکلت یعنی قالب تونلی انجام گردد و به این صورت طبق این برنامه به ترتیب پس از دو برج مذکور ، بلوک های۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۸،۱۰۵، ۱۰۷،۱۱۱،۱۰۱و ۱۰۳ آماده ورود به مرحله نازک کاری خواهند شد.