بسمه تعالی

اعضای محترم برج های مسکونی پروژه سیمرغ اسلامشهر

با توجه به اطلاعیه شماره ۵۶ اعضایی که در لیست مندرج در پیوست ۱ اطلاعیه مذکور واحدشان مشخص گردیده تا ۳۰ آبان ماه۱۳۹۴ فرصت دارند تا تسویه حساب نمایند.این اعضای محترم با توجه به تعداد روزها و نسبت مبلغی که زودتر از تاریخ مذکور واریز نمایند به آنها فرجه داده خواهد شد.

به عنوان مثال فردی که ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید جهت تسویه حساب اسکلت پرداخت کند اگر بخشی از این مبلغ را (برای مثال ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در تاریخ ۲۵ آبان ماه واریز نماید، با توجه به اینکه این مبلغ را ۵ روز زودتر از ۳۰ آبان واریز کرده، برای ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باقی مانده ۵ روز فرجه میگیرد، به عبارتی دیگر تا ۵ آذر به این شخص فرصت داده میشود تا مبلغ باقی مانده را تسویه کامل نماید.