بسمه تعالی

فهرست واریزی ها و بدهکاری اعضاء محترم سه برج  با احتساب تاثیر افزایش قیمتها تا مورخ ۲۹ آذر ۹۷در فایل ها به شرح ذیل قابل مشاهده میباشد. از اعضاء و سهامداران محترم تقاضا داریم با تسویه هر چه سریع تر بدهی های خود به پیشرفت سریع پروژه کمک شایانی نموده و این امکان را  بدهند تا قبل از پایان سال جاری نسبت به خرید تجهیزات و مصالح باقی مانده اقدام نماییم تا مشمول افزایش قیمت سال بعد نشویم.

                     با تشکر

ابوالفضل آسیابی

 مدیر عامل

گزارش برج ۱۰۲تاریخ۹۷.۰۹.۲۹

گزارش۱۰۴تاریخ۹۷.۰۹.۲۹

گزارش۱۱۱تاریخ۹۷.۰۹.۲۹