بسمه تعالی

ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه خدمت یکایک اعضاء و سهامداران محترم، همانطوریکه مستحضرید  مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده با حضور شایسته اعضاء و سهامداران محترم در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰در سالن الغدیر وزارت کشور راس ساعت ۱۴:۰۰ با تعیین هیئت رئیسه مجمع به صورت رسمی برگزار گردید، و پس از بحث و گفتگو، در خصوص مباحث دستور جلسات هر کدام از مجامع موارد به شرح ذیل به تصویب و تایید اعضاء حاضر رسید.

  • مجمع عمومی فوق العاده

با توجه به اتمام مهلت فعالیت شرکت تعاونی موضوع مدت فعالیت شرکت مطرح و اعضاء با تمدید مهلت فعالیت تعاونی تا ۵ سال دیگر موافقت نمودند، لذا بند۶ اساسنامه تغییر و زمان فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲معین شد.

  • مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده

  • تصمیم گیری در خصوص نحوه اعمال جرائم تاخیر برای برج‌ها با توجه به مصوبه مجمع قبلی

پس از طرح موضوع توسط هیئت رئیسه و توضیح مدیر عامل ، پیشنهاد هیئت مدیره قرائت و مجمع پس از استماع سخنان مخالفین و موافقین مقرر نمود جریمه برای بدهی ها و معوقات اعضای برجهای مسکونی اعم از ۴ برج ساخته شده و برجهای بعدی که ساخته خواهند شد، در دو مرحله( مرحله ۱: اسکلت) و( مرحله ۲: نازک کاری) به شرح ذیل محاسبه گردد:

۱-جریمه اسکلت

۱-۱: اعضایی که در بازه زمانی اعلامی تعاونی طبق اطلاعیه های مندرج و براساس امتیازبندی نسبت به انتخاب واحد اقدام نموده وبه آنها واحد تعلق گرفته باشد و پس از پایان مهلت اعلام شده در اطلاعیه رسمی تعاونی جهت تسویه اسکلت ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده باشند مدیران شرکت میتوانند تخصیص واحد به عضو را باطل و یا جریمه تاخیر به میزان ۲۰۰۰/(مبلغ بدهی* تعداد روزهای تاخیر) تا تسویه کامل بدهی لحاظ واخذ نمایند.

۱-۲: اعضایی که پس از سه دوره انتخاب واحد بر اساس امتیاز بندی و خارج از بازه اطلاعیه های تعاونی از واحدهای باقیمانده انتخاب واحد نمایند ، تا یک ماه بعد از تاریخ مندرج در فرم انتخاب واحد ، برای تسویه مبلغ اسکلت واحد انتخابی خود زمان دارند.بعد از یک ماه مدیران شرکت میتوانند تخصیص واحد به عضو را باطل و یا جریمه تاخیر به میزان (۲۰۰۰/بدهی * تعداد روزهای تاخیر) تا تسویه کامل بدهی لحاظ واخذ نمایند.

۲-جریمه نازک کاری

مدت زمان نازک کاری به ۴ بازه مساوی که از طرف شرکت اعلام میگردد تقسیم میشود ( به طور مثال اگر مدت نازک کاری هر برج ۲ سال در نظر گرفته شود ، هر بازه زمانی ۶ ماه خواهد بود) اعضاء موظف  به پرداخت قدرالسهم هزینه های نازک کاری بصورت ماهیانه با توجه به متراژ واحد انتخابی خود هستند ، و در صورتی که هر عضو مبلغ قدر السهم اعلامی خود را تا بازه زمانی پرداخت ننمایند مدیران شرکت میتوانند تخصیص واحد به عضو را باطل و یا جریمه تاخیر به میزان (۲۰۰۰/بدهی * تعداد روزهای تاخیر) محاسبه و قبل از تحویل موقت واحد انتخابی از عضو دریافت نمایند.

*تبصره:سقف جریمه تاخیر حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

در پایان رای گیری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تعاونی انجام و افراد به ترتیب ذیل از بین نامزد های هیئت مدیره انتخاب گردیدند:

۱-آقای فضل اله دهخدایی(آقای فضل اله دهخدایی رای اول)

۲-آقای علی اندرزگو

۳-آقای ابوالفضل آسیابی

۴-آقای ایرج حسن زاده

۵-آقای عباس نصرتی

به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعاونی و آقای الیاس آقا جانی  به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی انتخاب گردیدند.

لازم به توضیح است آقایان بهزاد بنی نجار و جواد صباغ جدید علی رغم آراء بیشتر از آقایان حسن زاده و نصرتی به دلیل اینکه دو دوره قبلی عضو هیئت مدیره تعاونی بودند وعدم دستیابی به دو سوم آراء حاضرین، از لیست ترتیبی اکثریت آراءحذف شده اند.

مجمع عمومی به هیئت مدیره ماموریت داد تا به قید فوریت مراحل تغییرات فوق را در ادارات تعاون وثبت شرکتها انجام دهد. جلسه در ساعت۱۷:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

لذا هیئت مدیره در راستای اجرای مصوبه مجمع عمومی نسبت به انجام انتخابات داخلی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل اقدام نمود که در نتیجه آن

۱-آقای علی اندرزگو  به عنوان رئیس هیئت مدیره

۲-آقای فضل اله دهخدایی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره

۳-آقای عباس نصرتی به عنوان منشی هیئت مدیره

۴- آقای ایرج حسن زاده به عنوان عضو هیئت مدیره

۵-آقای ابوالفضل آسیابی به عنوان مدیر عامل

انتخاب و به اداره کل تعاون استان تهران برای طی مراحل قانونی ارسال گردید. به تبع آن اداره کل تعاون نیز طی نامه شماره۹۷۲/۱۵/۶۶۸۲مورخ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ضمن تایید مجمع عمومی، تغییرات انجام شده را جهت ثبت قانونی به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود.