گزارش پیشرفت فیزیکی و شرح کارگاه پروژه مهرماه و آبان ماه ۹۴ در فایل های زیر قابل مشاهده می باشد:

شرح کارگاه مهر ماه ۹۴

پیشرفت و تاخیر مهر ماه ۹۴

شرح کارگاه آبان ماه ۹۴

پیشرفت و تاخیر آبان ماه ۹۴