جداول و نمودارهای مربوط به گزارش پیشرفت فیزیکی فروردین ۹۵

شرح گزارش پیشرفت فیزیکی برجها در فروردین ۹۵