Project Description

photo_2017-05-13_11-51-26

ادامه سفید کاری واحدها از طبقه ١۵+ تا ٨+

photo_2017-05-13_11-51-55

ادامه سفید کاری واحدها از طبقه ١۵+ تا ٨+

photo_2017-05-13_11-51-59

ادامه سفید کاری واحدها از طبقه ١۵+ تا ٨+

photo_2017-05-13_11-52-03

اتمام اجرای بتن ضد جذب آب و ایزوگام پشت بام برج

photo_2017-05-13_11-52-06 photo_2017-05-13_11-52-42 photo_2017-05-13_11-52-38 photo_2017-05-13_11-52-33 photo_2017-05-13_11-52-20 photo_2017-05-13_11-52-16 photo_2017-05-13_11-52-10 photo_2017-05-13_11-52-47 photo_2017-05-13_11-52-50 photo_2017-05-13_11-52-54 photo_2017-05-13_11-52-59 photo_2017-05-13_11-53-07 photo_2017-05-13_11-53-11