Project Description

 اجرای کف سازی با فوم بتن از پشت بام تا طبقه ٧ برج ١٠٩

اجرای کف سازی با فوم بتن از پشت بام تا طبقه ٧ برج ١٠٩

photo_2017-04-08_10-59-38

اجرای کف سازی با فوم بتن از پشت بام تا طبقه ٧ برج ١٠٩

photo_2017-04-08_10-59-41

اجرای کف سازی با فوم بتن از پشت بام تا طبقه ٧ برج ١٠٩

photo_2017-04-08_10-59-44

آغاز سفید کاری نهای واحدها از طبقه ١۴ برج

photo_2017-04-08_10-59-48

آغاز سفید کاری نهای واحدها از طبقه ١۴ برج

photo_2017-04-08_10-59-52

آغاز سفید کاری نهای واحدها از طبقه ١۴ برج

photo_2017-04-08_10-59-56

آغاز سفید کاری نهای واحدها از طبقه ١۴ برج

photo_2017-04-08_11-00-00

تکمیل نصب پنجره ها و شیشه های آنها از طبقه ١۵+ تا ٢+

photo_2017-04-08_11-00-03

تکمیل نصب پنجره ها و شیشه های آنها از طبقه ١۵+ تا ٢+

photo_2017-04-08_11-00-07

خرید وانتقال کناف مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب واحدها در محدوده آشپزخانه و ورودی اتاق خوابهاو مسیرهای عبوری کانالهای سرمایش و گرمایش و عقد قرداد اجرای آن که انشاءالله از اواسط هفته آینده نصب و اجرای آن شروع خواهد شد

photo_2017-04-08_11-00-11

خرید وانتقال کناف مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب واحدها در محدوده آشپزخانه و ورودی اتاق خوابهاو مسیرهای عبوری کانالهای سرمایش و گرمایش و عقد قرداد اجرای آن که انشاءالله از اواسط هفته آینده نصب و اجرای آن شروع خواهد شد

photo_2017-04-08_11-00-16

خرید وانتقال کناف مورد نیاز برای اجرای سقف کاذب واحدها در محدوده آشپزخانه و ورودی اتاق خوابهاو مسیرهای عبوری کانالهای سرمایش و گرمایش و عقد قرداد اجرای آن که انشاءالله از اواسط هفته آینده نصب و اجرای آن شروع خواهد شد